Apple Dumpling Pageant Winners 2017

Pageant Winners by Year:

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Teen Miss Apple Dumpling

Junior Miss Apple Dumpling

Little Miss Apple Dumpling